i-MaS Instituut Mariaburcht - S.O. - Hasseltsedreef 115 - 3512 HASSELT (STEVOORT) - tel 011 31 15 17 - info@ i-mas.be

Opvoedingsproject

 

 • Onze school is in de eerste plaats een lerende gemeenschap. Dit houdt in dat wij niet alleen onze leerlingen een goede studiemethode willen
  bijbrengen, maar hen ook willen motiveren tot zelfwerkzaamheid, tot kritisch kunnen oordelen over de massa informatie die hen overspoelt,
  tot het leren gebruikmaken van eigentijdse technieken en media. Wij durven hopen dat onze leerlingen de huidige samenleving onder ogen durven zien en dat zij voorbereid zijn om hun weg te vinden in de toekomstige maatschappij.
 • Onze school is zeker ook een leefgemeenschap: een school met een hart. Wij hebben ons tot doel gesteld dat wij in wederzijds overleg een plaats
  willen bieden waar iedereen zich kan ontplooien en er zich thuis voelt. Vandaar dat in de beoordelingen niet enkel de studieresultaten aan bod
  komen, maar dat wij aandacht schenken aan de totale ontplooiing van de persoon.
 • Initiatieven als een leerlingenraad, leefsleutels, de werking rond pesten en drugs, inleef- of vriendschapsdagen, themadagen, school zonder racisme enz. zijn dan ook een vanzelfsprekendheid in onze school. Het is voor ons dus belangrijk dat onze leerlingen verantwoordelijkheid leren dragen,
  dat zij respect voor zichzelf en de anderen leren opbrengen, dat zij gestimuleerd worden tot creativiteit, dat zij socio-emotioneel begeleid
  worden naar volwassenheid. Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten en ondersteunend personeel moeten zich gesteund weten door een open schoolklimaat waar vriendschap en genegenheid de basis vormen voor elke vorm van samenwerking en overleg.
 • Wij willen de christelijke waarden tot uiting laten komen in al de aspecten van onze schoolcultuur. Bijgevolg staan geweldloosheid,
  gelijkheid, respect, toewijding, dienstbaarheid, kunnen vergiffenis schenken, in vrijheid zelfstandige beslissingen kunnen nemen als belangrijke doelstellingen in ons opvoedingsproject ingeschreven.
 • Wij prijzen ons gelukkig dat wij met een enthousiaste ploeg leerkrachten, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel aan deze geweldige
  opvoedingstaak kunnen werken en dat wij steeds kunnen rekenen op de steun van een goedwerkende ouderraad en van een zeer begripvol schoolbestuur.